درمان فتق رانی

فتق رانی بیرون زدگی غیر طبیعی یک ساک صفاقی، اغلب همراه با محتویات شکم از میان مجرای رانی سبب شناسی عامل مستعدکننده، آناتومی خود مجرای رانی است که با حدود مشخص لیگامان لاکونار در داخل، لیگامان اینگوینال در قدام، ليگامان پکتینتال و استخوان پوبیس در خلف و ورید فمورال در خارج مشخص می شود. به […]

read more »
Call Now Button