عفونت و آبسه های کبد

عفونت و آبسه های کبد آناتومی کبد کبد بزرگترین ارگان بدن با وزن حدود ۱۵۰۰ گرم می باشد. لیگامانهای triangular  راست و چپ هر طرف کبد را به دیافراگم متصل می کند. لیگامانهای coronary راست و چپ ادامه لیگامانهای triangular روی سطح قدامی کبد می باشند. لوب راست و چپ کبد توسط صفحه ای (plane) […]

read more »
Call Now Button